Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy.

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię oraz sposobów ochrony tych danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZJEDNOCZENI”

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”  z  siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53, 85-090 Bydgoszcz („Administrator”) z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 53
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 • telefon: 52 342 70 76

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zjednoczeni” w Bydgoszczy wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z ustawy „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.2018.845 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.09.1982 r. „Prawo spółdzielcze” (Dz.U.2020.275 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

3. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółdzielnią,
 • podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.    

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO).
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że przetwarzanie tych danych jest wymagane dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych lub wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw           i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (OPCJONALNIE – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

WebMon Ista Connect

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.